PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Tikslas:         

             Teikti kokybišką diagnostinę, korekcinę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams, siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės gerinimo, stiprinti jų psichologinį, socialinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniui įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

 

Uždaviniai:

          1. Užtikrinti švietimo pagalbos prieinamumą, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracijos    įgalinimą progimnazijos bendruomenėje.

2.   Laiku diagnozuoti kylančias problemas ir padėti mokiniams bei jų tėvams jas spręsti.

3.   Teikti ir užtikrinti profesionalią švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams, globėjams.

         4. Atpažinti ir skatinti kiekvieno mokinio kūrybines galias, siekti aukštesnių mokymosi   rezultatų bei ugdyti pagarbą kiekvienam žmogui.

          5. Stiprinti  bendravimą ir bendradarbiavimą tarp visos progimnazijos bendruomenės.

6.  Kelti specialistų profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius.

Mūsų mokyklos video kanalas