Administracija

  Virginijus Laureckis - progimnazijos vadovas.

  Jolanta Ručinskienė -  pavaduotoja ugdymui.  

  Sigita Karoblienė - pavaduotoja ugdymui.

  Daiva Žiulpienė - ūkvedė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS

VADOVO VIRGINIJAUS LAURECKIO

VEIKLŲ ATASKAITOS

Progimnazijos mokytojų sąrašas

Pavardė Vardas

Mokytojo kvalifikacija

Dėstomas dalykas

Laureckis Virginijus

 

progimnazijos vadovas

 Ručinskienė Jolanta

 

pavaduotoja ugdymui

Sigita Karoblienė   pavaduotoja ugdymui

Baravykas Dainius

vyr. mokytojas

technologijos

Božienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Dabulskienė Aušra

mokytojas metodininkas

matematika

Dapkevičė Audinga

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Galinienė Sonata vyr. mokytojas šokis, istorija, muzika, neformalus ugdymas
Gaubienė Daiva mokytojas metodininkas informacinės technologijos

Gaudušienė Dalytė

mokytojas metodininkas

geografija, žmogaus sauga

Gineitienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Gricienė Aušra

mokytojas metodininkas

technologijos, gamtos mokslai

Gromienė Dalia

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Kalvaitytė Janina mokytojo kvalifikacinė kategorija rusų kalba

Karoblienė Sigita

mokytojas metodininkas

gamta ir žmogus

Rima Kesminienė mokytojas pradinis ugdymas
Končiuvienė Sonata mokytojas metodininkas

istorija

Kazlauskienė Jurgita

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Jokšienė Alma

vyr. mokytoja

 biologija, gamta ir žmogus 

 Kristinaitytė-Mamedova Audrė mokytojas metodininkas dorinis ugymas (etika)
Kurilavičius Artūras mokytojo kvalifikacinė kategorija informacinės technologijos
Laureckienė Ligita mokytojas metodininkas fizinis ugdymas
Lavickienė Rasa mokytojo kvalifikacinė kategorija dailė

Liaučienė Dalytė

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Liutkuvienė Kristina vyr. mokytoja anglų kalba
Lotužienė Aksana vyr. mokytoja anglų kalba
Gražys Rokas mokytojas muzika
Petrikienė Daiva vyr. mokytoja anglų kalba

Plonienė Dalia

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Priebienė Laima

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Pūnienė Vika

vyr. mokytojas

anglų kalba

Popovič Živilė vyr. mokytoja pradinis ugdymas

Rakauskaitė Laura

mokytojas metodininkas

anglų kalba

Raudonienė Vega

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Raudonis Adomas mokytojas matematika, fizika

Rozga Gvidas

mokytojas metodininkas

fizinis ugdymas

Rozgienė Milda

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Skurvydienė Rita

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Stančikienė Irena

mokytojas metodininkas

dorinis ugymas (tikyba)

Stankienė Nijolė vyr. mokytojas pradinis ugdymas
Staputienė Rosita vyr. mokytojas rusų kalba

Statkienė Jovita

vyr. mokytojas

matematika

Štikelienė Diana

vyr. mokytojas

anglų kalba

Štikelienė Diana mokytojo kvalifikacinė kategorija vokiečių kalba

Želvienė Vida

mokytojas metodininkas

matematika

 

 

 

Progimnazijoje dirbantys specialistai

Specialieji pedagogai Daiva Kaktavičiūtė ir Raimonda Stanienė.

Kai vaikui nesiseka ugdymo įstaigoje, kai reikia konsultacijų dėl galimybių gauti specialistų pagalbą, jums gali padėti specialusis pedagogas. Specialusis pedagogas atlieka vaikų pedagoginį įvertinimą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaikų lavinimo.Tėveliams būtų naudinga pasikonsultuoti su specialiuoju pedagogu, kai vaiko žinios ir gebėjimai  yra gerokai žemesni, nei daugumos jo bendraamžių (vaikas sunkiai susikaupia ties viena veikla, neįsisavina mokomosios medžiagos, sunkiai prisimena žodinę informaciją, viską atlieka lėčiau). Jei tėvai mano, kad jų vaiko gebėjimai silpnesni, dažnai nerimauja, o tai paveikia ir auklėjimą. Konsultacija su specialiuoju pedagogu gali padėti išsklaidyti nerimą, kartu ieškoti tinkamiausių problemos sprendimo būdų. Specialusis pedagogas pateiks rekomendacijų, patarimų, kaip galima vaikui padėti, o esant poreikiui, dirbs individualiai su jūsų vaiku mokykloje. 

Socialinis pedagogas Magdelena Želvienė.

Mokykloje gina, saugo, globoja visus vaikus. Darbo telefonas 8-443-26615

Psichologas Laima Radavičienė. 

Stiprina mokinių psichologinį atsparumą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padeda mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. Psichologas stebuklų nedaro, tačiau padeda juos atrasti.

Logopedė  Daiva Račkauskienė

Padeda  moksleiviams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus. Logopedė moko vaikučius taisyklingai tarti garsus, skirti juos žodžiuose, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais bei rišliai ir nuosekliai pasakoti. Logopedė  įvertina vaiko kalbinius gebėjimusir numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus, teikia rekomendacijas tėvams apie darbą su vaikais namuose.

Mūsų mokyklos video kanalas