Progimnazijoje dirbantys specialistai

Specialieji pedagogai Daiva Kaktavičiūtė ir Raimonda Stanienė.

Kai vaikui nesiseka ugdymo įstaigoje, kai reikia konsultacijų dėl galimybių gauti specialistų pagalbą, jums gali padėti specialusis pedagogas. Specialusis pedagogas atlieka vaikų pedagoginį įvertinimą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaikų lavinimo.Tėveliams būtų naudinga pasikonsultuoti su specialiuoju pedagogu, kai vaiko žinios ir gebėjimai  yra gerokai žemesni, nei daugumos jo bendraamžių (vaikas sunkiai susikaupia ties viena veikla, neįsisavina mokomosios medžiagos, sunkiai prisimena žodinę informaciją, viską atlieka lėčiau). Jei tėvai mano, kad jų vaiko gebėjimai silpnesni, dažnai nerimauja, o tai paveikia ir auklėjimą. Konsultacija su specialiuoju pedagogu gali padėti išsklaidyti nerimą, kartu ieškoti tinkamiausių problemos sprendimo būdų. Specialusis pedagogas pateiks rekomendacijų, patarimų, kaip galima vaikui padėti, o esant poreikiui, dirbs individualiai su jūsų vaiku mokykloje. 

Socialinis pedagogas Magdelena Želvienė.

Mokykloje gina, saugo, globoja visus vaikus. Darbo telefonas 8-443-26615

Psichologas Laima Radavičienė. 

Stiprina mokinių psichologinį atsparumą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padeda mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. Psichologas stebuklų nedaro, tačiau padeda juos atrasti.

Logopedės  Daiva Račkauskienė ir Rima Kesminienė

Padeda  moksleiviams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus. Logopedė moko vaikučius taisyklingai tarti garsus, skirti juos žodžiuose, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais bei rišliai ir nuosekliai pasakoti. Logopedė  įvertina vaiko kalbinius gebėjimusir numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus, teikia rekomendacijas tėvams apie darbą su vaikais namuose.

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Tikslas:         

             Teikti kokybišką diagnostinę, korekcinę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams, siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės gerinimo, stiprinti jų psichologinį, socialinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniui įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

 

Uždaviniai:

          1. Užtikrinti švietimo pagalbos prieinamumą, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracijos    įgalinimą progimnazijos bendruomenėje.

2.   Laiku diagnozuoti kylančias problemas ir padėti mokiniams bei jų tėvams jas spręsti.

3.   Teikti ir užtikrinti profesionalią švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams, globėjams.

         4. Atpažinti ir skatinti kiekvieno mokinio kūrybines galias, siekti aukštesnių mokymosi   rezultatų bei ugdyti pagarbą kiekvienam žmogui.

          5. Stiprinti  bendravimą ir bendradarbiavimą tarp visos progimnazijos bendruomenės.

6.  Kelti specialistų profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius.

Mūsų mokyklos video kanalas