MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKA

  1. Mokinių priėmimo į Mažeikių Senamiesčio pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato prašymų pateikimo terminus, priėmimo į mokyklą įforminimą, informavimo apie klasių komplektavimo tvarką, komplektavimo vykdymo priežiūrą ir atsakomybę.
  2. Asmuo priimamas mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-62 „Dėl priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais priėmimą ir klasių komplektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.
  3. Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. (Švietimo įstatymas 29 straipsnis, 3 punktas).
  4. Mokinys, pageidaujantis mokytis Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, direktoriui pateikia prašymą ir gimimo liudijimo kopiją. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas mokykloje priimami nuo spalio1 d. ir registruojami „Bendrame vidaus trumpai saugomų dokumentų registre“.
  5. Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
  6. Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi.Mokymo sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos.
  7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius segamas į mokinio asmens bylą.
  8. Mokymo sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
  9. Mokymo prašymą, sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais.
  10. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

 

Brangindami Jūsų laiką,  prašymą dėl priėmimo į mokyklą, siūlome parsisiųsti  žemiau pateiktame prisegtuke.

 

Smulkesnė informacija telefonu 8-443-26535 (direktoriaus pavaduotoja Jolanta Ručinskienė)

Attachments:
Download this file (prašymas dėl priėmimo į mokyklą.doc)PRAŠYMAS[ ]28 kB
Mūsų mokyklos video kanalas