PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

2019/2020 MOKSLO METAMS

         Tikslas:         

             Teikti kokybiškas psichologines paslaugas, stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniui įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

Uždaviniai:

  1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
  2.  Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
  3. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, sukurti ir palaikyti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

 

Eil. Nr.

                          Veiklos  turinys

         Data

1.

Teikti individualias psichologines konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams dėl mokinių mokymosi sunkumų, elgesio, emocinių bei bendravimo problemų.

 

 Nuolat

2.

Grupiniai užsiėmimai pradinukams, turintiems elgesio ir emocinių problemų bei vyresnių klasių mokiniams, turintiems mokymosi, bendravimo ir socialinės adaptacijos problemų.

 

 Nuolat

3.

Smėlio ir dailės terapijos užsiėmimai mokiniams turintiems emocinių, elgesio bei bendravimo problemų.

Pagal poreikius

4.

Dalyvavimas mokykloje vykdomose prevencinių socialinių įgūdžių programų  veiklose bendradarbiaujant su klasių auklėtojais.

Nuolat

5.

Vesti klasės valandėles,temomis:  Adaptacijos sunkumai mokykloje; Mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai; Mano mokymosi stilius; Renkuosi profesiją; Smurtui ir patyčioms - NE; Stresas egzaminų metu, kaip jį sumažinti?;

 Pagal poreikius

6.

Dalyvauti klasių tėvų susirinkimuose. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais (globėjais,rūpintojais) bei pristatyti psichologo veiklą mokykloje.

 Pagal poreikius

7.

Naujai atvykusių ir specialiųjų poreikių mokinių adaptacijos stebėsena pamokose.

Rugsėjo mėn.

8.

Tyrimas„Penktokų adaptacija“, skirtas mokinių nerimo lygiui nustatyti. Gautus rezultatus pristatyti penktų klasių mokiniams, auklėtojoms bei mokinių tėvams, pateikti išvadas bei rekomendacijas.

Spalio mėn.

9.

Tyrimas „Aš mokykloje“, skirtas pirmokų adaptacijai. Tyrimo rezultatus aptarti su klasių mokytojomis, pristatyti mokinių tėvams,  bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.

 Spalio mėn.

10.

Geros nuotaikos, emocijų popietė.

Spalio mėn.

11.

7-8 klasių mokinių tyrimas, bendradarbiaujant su Mažeikiu sveikatos psichikos centru.

Spalio- Lapkričio mėn.

12.

Tolerancijos termometras. Skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.

Lapkričio mėn.

13.

Rytas su  „Estafetė LABAS“, skirtas Pasaulinei sveikinimosi dienai paminėti

 

Lapkričio mėn.

14.

Draugo diena. Mediacijos: Mokinys- mokiniui.

Lapkričio mėn.

15.

Renginys „Mokykla be žalingu įpročių“, bendradarbiaujant su sveikatos visuomenes specialiste V.Grencevičiene.

Gruodžio mėn.

16.

Įniciatyva „Gerumas mus vienija“. Paskatinti mokyklos bendruomene geriems darbams.

Gruodžio mėn.

17.

Metodinis žaidimas „Profesijų labirintas“ 7-8 klasėms, skirtas profesiniam orientavimui.

Sausio mėn.

18.

Susipažinimas su emocijomis „Spalvų monstriukas“, užsiėmimas pirmų klasių mokiniams.

Sausio mėn.

19.

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus  vaikų psichikos sutrikimų prevencinė programa „Saugumo mokymai“ 2-3 klasių mokiniams.

Vasario mėn.

20.

Tyrimas „Mano mokymosi stilius“ 6 klasių mokiniams, siekiant skatinti mokymosi motyvaciją. Rezultatų pristatymas klasių valandėlių metu.

Vasario mėn.

21.

„Pagarbos savaitė“, pagal atskirą veiklos planą.

Kovo mėn.

22.

Karjeros diena Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje.

Kovo mėn.

23.

 Intelekto tipo nustatymo tyrimas 9 – 10 klasėms, skirtas profesiniam orientavimui.

Balandžio mėn.

24.

Akcija „Tylos diena mokykloje“.

Balandžio mėn.

25.

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto“. Prevenciniai renginiai skirti smurto bei patyčių mažinimui.

Gegužės mėn.

26.

Renginys “Vaikystės spalvos“ skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Birželio mėn.

27.

Darbas su probleminėmis klasėmis, pamokų stebėjimas. Klasės mikroklimato tyrimas.

Pagal poreikius

28.

Mokinių, turinčių spec. poreikius, galių ir sunkumų įvertinimas, pamokų stebėjimas bei išvadų rašymas.

Pagal poreikius

     

29.

Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Pagal poreikius

30.

Rengti ir kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų  mokinių problemoms spręsti.

 Nuolat

31.

Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pagalbos veikloje.

Nuolat

32.

Rengti straipsnius - rekomendacijas tėvams mokyklos internetinėje svetainėje.

Pagal poreikius

33.

Dalyvauti mokyklos veikloje.

Nuolat

34.

Koordinuoti rajoninę psichologų metodinę veiklą.

Nuolat

 

 

Psichologė                                                                                                               Laima Radavičienė

Mūsų mokyklos video kanalas